Saturday, 28 December 2013

                                                  

                                        அஞ்சலி

தந்திப் பிரிவு சங்கத்தின் மாநிலச் செயலராக நீண்டகாலம்
சிறப்பாக பணியாற்றிய தோழர் T.S.ராஜன் 28-12-2013 அன்று
மும்பையில் காலாமாகி விட்டார்.
  அவருக்கு நமது இதய அஞ்சலி.

No comments:

Post a Comment